ఈ నెల సమావేశం శ్రీ శ్రీనివాస ప్రభాకర్ చెరువు గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది!

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 24th February 2018 సాయంత్రం 4:00 గంటలకు శ్రీ శ్రీనివాస ప్రభాకర్ చెరువు గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది.

చిరునామా:

Condominium's Party Hall

70 Town Centre Court #302

Scarborough, ON, M1P4Y7

ఫోను:

403-689-2217

దారి: