డెట్రాయిట్ లో "కొకు, శ్రీశ్రీ, గోపీచంద్" ల శత జయంతోత్సవాలు

ఆహ్వానం ఉచితమే కానీ ముందుగా ఇక్కడ రిజిస్టర్ చేసుకోవలసివుంటుంది.

మన తెలుగువాహిని సభ్యలు కొంతమంది హాజరవుతున్నారు. వివరాలకు మురళి గారిని సంప్రదించండి.