డా. రామ్ ప్రయాగ & శ్రీమతి సంధ్య ప్రయాగ వారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 2015 July 18 వ తారీఖున డా. రామ్ ప్రయాగ & శ్రీమతి సంధ్య ప్రయాగ వారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:

28 Kerr-Shaver Terrace,

Brantford, ON N3T 6H8

ఫోను:

519-304-1235

మ్యాపు: