డా. రామ్ ప్రయాగ & శ్రీమతి సంధ్య ప్రయాగ గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 2016 August 20వ తారీఖున డా. రామ్ ప్రయాగ & శ్రీమతి సంధ్య ప్రయాగ వారి ఇంట్లో జరుగనున్నది.

సమయం: ఉదయం 11:00 గంటల నుండి.

చిరునామా:

28 Kerr-Shaver Terrace,

Brantford, ON N3T 6H8

ఫోను:

519-304-1235

దిశలు: