దగ్గుపాటి శ్రీరామ్ & అజంతా గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం May 15, 2010న శ్రీ దగ్గుపాటి శ్రీరామ్ & అజంతా గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు (ఠంచనుగా). దయచేసి 3:45కే అక్కడకు చేరడానికి ప్రయత్నించవలసినదిగా మనవి.

చిరునామా:

62 McCabe Crescent

Thornhill, ON, L4J 2Y7

ఫోను:

905-738-1521