శంకర్ భాస్కరుని గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం May 23, 2009 న శంకర్ భాస్కరుని గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది.

సమయం సాయంత్రం 3:30 గంటలకు.

మరన్ని వివరాలకు కేలండర్ మరియు సభ్యుల పేజీలను సందర్శించండి.