భాస్కర్ & కళ పిళ్ళారిశెట్టి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం March 20, 2010న శ్రీ భాస్కర్ & కళ పిళ్ళారిశెట్టి గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 3:45 (ఠంచనుగా).

చిరునామా:

61 Weston Crescent,

Ajax, ON, L1T 0C7

ఫోను:

905-239-2662