సమాచారం

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 2018 October 27న శ్రీ కరవది హనుమంతరావు & శ్రీమతి మధుబాల గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది.

సమయం 4:00 PM

చిరునామా:

779 Envoy Drive,

Mississauga,

ON L5W 1H3


ఫోను:

905-696-7628


దిశలు: