సమాచారం

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 2019 September 14న శ్రీ గురునాధ్ & శ్రీమతి గీతా దేసు వారి స్వగృహమునందు జరుగనున్నది.

సమయం: సాయంత్రం 4:00 గంటలకు

సభ్యులందరూ విచ్చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా మనవి.


చిరునామా:

11 Forestbrook Drive,

Markham, ON L6B0E4


దిశలు:

Driving Directions


ఫోను:

647 988 4878