సమాచారం

2020 March 28న శ్రీమతి కళ & శ్రీ భాస్కర్ పిళ్ళారిశెట్టి వారి ఇంట్లో ఉగాది ప్రత్యేక సమావేశం!

Schedule

ఉగాది ప్రత్యేక సమావేశం!

సమయం: మధ్యాహ్నం 4:00 నుండి 8:30 pm గంటల వరకు.

అందరూ సరైన సమయానికి విచ్చేసి ఈ సమావేశాన్ని జయప్రదం చేయవలసినదిగా మనవి.


చిరునామా:

61 Weston Crescent, Ajax, ON L1T 0C7


ఫోను:

905 239 2662


దిశలు:

Driving Directions