సమాచారం

ఈ మే నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 18th May 2019న శ్రీ రమేష్ & శ్రీమతి సుధ వేమూరి గారి స్వగృహమందు జరుగనున్నది.

సమయం: మధ్యాహ్నం 4:00 గంటలకు


ఇంటి చిరునామా:

15 Stonechurch Cres,

Markham, ON L6B 0L3


Parking:

For easy parking, consider parking at Boxgrove Medical Arts Centre , as suggested by the host.

110 Copper Creek Dr,

Markham, ON L6B 0P9

It's a 3 minute walk from here to their house at 15 Stonechurch Cres.


ఫోను:

416-876-6718


దిశలు: