సమాచారం

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 12th January 2019న శ్రీమతి స్మిత & శ్రీ విక్రమ్ సింగరాజు గార్ల స్వగృహమందు జరుగనున్నది.

సమావేశ ప్రారంభ సమయం 4:00 PM

చిరునామా:

663 Strawberry Court,

Oshawa, ON L1K2J5


ఫోను:

647-226-6911


దిశలు: