సమాచారం

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 16th February 2019న శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & శ్రీ తమిరిశ అప్పారావు గారి స్వగృహమందు జరుగనున్నది.

సమావేశ ప్రారంభ సమయం 4:00 PM

చిరునామా:

120 Carrington Dr,

Richmond Hill, ON L4C 7Y9, Canada


ఫోను:

905-884-9896


దిశలు: