సమాచారం

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 2019 October 19న శ్రీ కృష్ణ మోహన్ & శ్రీమతి ఇందిర వేలూరి వారి స్వగృహమునందు జరుగనున్నది.

సమయం: సాయంత్రం 4:00 గంటలకు

సభ్యులందరూ విచ్చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా మనవి.


చిరునామా:

5 Streamside Street,

Kleinburg (Vaughan), ON L4H 4V3


దిశలు:

Driving Directions


ఫోను:

416 746 4560