సమాచారం

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 20th July 2019న శ్రీ సత్యం & శ్రీమతి విజయలక్ష్మి పోతంశెట్టి వారి ఆషువా గృహమందు జరుగనున్నది.

సమయం: సాయంత్రం 4:00 గంటలకు

సభ్యులందరూ విచ్చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా మనవి.


చిరునామా:

1953 Magee Street,

Oshawa, ON L1K0W8

Note: If you don't find the above address in google maps or in your car GPS, use this alternative address (without a house number)

Magee St, Oshawa, ON L1H 8L7

Once you are in this street, you can see our house (1953) near the community mailboxes & a street lamp.


ఫోను:

647 887 8437


దిశలు:

Driving Directions