సమాచారం

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 24th November 2018న శ్రీ గురునాధ్ & శ్రీమతి గీతా దేసు గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది.

సమావేశ ప్రారంభ సమయం 4:00 PM

చిరునామా:

11 Forestbrook Drive,

Markham, ON L6B 0E4


ఫోను:

647-988-4878


దిశలు: