సంప్రదించండి

తెలుగువాహిని నిర్వహణ పట్ల మీ అభిప్రాయాలను, సూచనలను మరియు సలహాలను ఈ క్రింది వ్యక్తులకు తెలియజేయ వలసినదిగా మనవి.

కళ పిళ్ళారిశెట్టి

ఫోన్: 647 779 2046

ఈమెయిలు: president @ teluguvahini .com (remove the spaces)

మరియు:

విక్రమ్ సింగరాజు

ఫోన్: 647 226 6911

ఈమెయిలు: secretary @ teluguvahini .com (remove the spaces)