సంప్రదించండి

తెలుగువాహిని నిర్వహణ పట్ల మీ అభిప్రాయాలను, సూచనలను మరియు సలహాలను ఈ క్రింది వ్యక్తులకు తెలియజేయ వలసినదిగా మనవి.

మధుబాల కరవది

ఫోన్: 416 407 2049

ఈమెయిలు: president @ teluguvahini .com (remove the spaces)


విజయ్ దేవినేని

ఫోన్: 647 784 3949

ఈమెయిలు: secretary @ teluguvahini .com (remove the spaces)


సాయిప్రసాద్ సోమయాజులు

ఫోన్: 416 707 8290

ఈమెయిలు: treasurer @ teluguvahini .com (remove the spaces)