గొలుసు కథ

Google Spreadsheet

గమనిక: "జెముడు" గొలుసు కథలోని అన్ని భాగాలను చదవడానికి "ఫైళ్ళు" శీర్షికపై నొక్కి, అక్కడ బాగా క్రిందకు వెళ్ళి చూడండి.

తరువాయి భాగాన్ని వ్రాయదలచిన సభ్యులు ఏభాగం వ్రాస్తున్నారు, ఎన్ని రోజులలో వ్రాస్తారు అన్న రెండు విషయాలను సత్యం పోతంశెట్టి కి ముందుగా తెలియజేయండి.