విశ్వేశ్వరరావు & శాంత అన్నమరాజు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Feb 3, 2010, 8:07 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Mar 6, 2010, 5:30 PM ]
ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం February 20, 2010న శ్రీ విశ్వేశ్వరరావు & శాంత అన్నమరాజు గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది.
సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు (ఠంచనుగా). దయచేసి 3:30 కే అక్కడకు చేరడానికి ప్రయత్నించండి.

Address:
550 Webb Drive #2602,
Mississauga, ON, L5B 3Y4

Phone:

905-232-5100

Map:

Comments