శ్రీ హనుమంతరావు & శ్రీమతి మధుబాల కరవది గారి ఇంట్లోసమావేశము

posted Apr 27, 2013, 5:09 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Oct 5, 2014, 7:18 PM ]
మే నెల తెలుగువాహిని సమావేశం May 11, 2013న శ్రీ హనుమంతరావు & శ్రీమతి మధుబాల కరవది గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
779 Envoy Drive, 
Mississauga, 
ON, L5W 1H3


ఫోను:
905-696-7628

మ్యాపు:

Comments