శ్రీ విక్రమ్ & స్మిత సింగరాజు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Dec 31, 2015, 2:07 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Feb 11, 2016, 7:28 PM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం January 16, 2016న శ్రీ విక్రమ్ & స్మిత సింగరాజు గారి నూతన గృహంలో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.
గమనిక: క్రింది చిరునామా క్రొత్తది. చూసుకోకుండా పాత ఇంటికి వెళ్ళకండి.

చిరునామా:
663 Strawberry Court, 
Oshawa, ON L1K 2J5

ఫోను:
416 274 4937

దారి:


Comments