శ్రీ శ్రీరామం & శ్రీమతి అజంతా దగ్గుబాటి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Jun 8, 2013, 7:50 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Oct 5, 2014, 7:18 PM ]
ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం June 15, 2013న శ్రీ దగ్గుబాటి శ్రీరామం & శ్రీమతి అజంతా గారి ఇంట్లో రుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు. 

గమనిక: శ్రీరామం గారు గత నెలలో మన అందరికొరకు ముద్రించి ఇచ్చిన నన్నయ్య నలోపాఖ్యానంపై సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానం ను ఈ నెల సమావేశనికి తెచ్చుకోవావడం మరువ వద్దు.
నలోపాఖ్యానం ఈ నెల పూర్తి అవుతుంది.

చిరునామా:
62 McCabe Crescent,
Thornhill, ON, L4J 2Y7

ఫోను:
905-738-1521

Map:

Comments