శ్రీ సాయి & శ్రీమతి భ్రమర చీమలకొండ వారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Feb 1, 2015, 5:25 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Feb 28, 2015, 8:31 PM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 21st February, 2015 సాయంత్రం 4:00 గంటలకు శ్రీ సాయి & శ్రీమతి భ్రమర చీమలకొండ వారి నూతన గృహం లో జరుగ నున్నది.

చిరునామా:

957 Kennedy Circle, 

Milton, ON, L9T 0C6


ఫోను
:
905-848-1331

మ్యాపు:

Comments