శ్రీ సాయి & శ్రీమతి భ్రమర చీమలకొండ వారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Jun 9, 2014, 9:51 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Jul 1, 2014, 7:12 PM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం June 21వ తారీఖున శ్రీ సాయి & శ్రీమతి భ్రమర చీమలకొండ వారి భవనంలోని వేడుకల శాలలో (పార్టీ హాలులో) రుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
50 Elm Drive East,
Mississauga, ON, L5A 3X2
Suite 1502 (Buzzer 154)

ఫోను:
905-848-1331

మ్యాపు:

Comments