శ్రీ సత్యం & శ్రీమతి విజయలక్ష్మి పోతంశెట్టి వారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Jun 2, 2018, 8:21 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Jun 17, 2018, 7:47 PM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 16th June 2018న శ్రీ సత్యం & శ్రీమతి విజయలక్ష్మి పోతంశెట్టి వారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
1953 Magee Street,
Oshawa, ON L1K 0W8

Note: If your GPS or Google Maps does not show the above address, just try for "Magee St, Oshawa, ON" (without house number & zip code). You can look for the house (number 1953) once you are in the Magee street. We have a street light pole and a community mailboxes in front of our house.

ఫోన్లు:
ఇంటి ఫోను 289 232 8437
సెల్ ఫోను 647 887 8437

దారి:
Comments