శ్రీమతి సరోజ కొమరవోలు & శ్రీ రావు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Oct 1, 2016, 11:53 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Oct 15, 2016, 9:45 PM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం October 15, 2016న శ్రీమతి సరోజ కొమరవోలు & శ్రీ రావు గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 5:00 గంటలకు, ఠంచనుగా.

చిరునామా:
320 Staines Road,
Toronto, ON, M1X 2B5

ఫోను:
416-297-6184

దారి:
Comments