శ్రీ రామ్ ప్రయాగ & శ్రీమతి సంధ్య ప్రయాగ గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Jul 1, 2014, 7:16 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Aug 6, 2014, 8:18 PM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం July 26వ తారీఖున శ్రీ రామ్ ప్రయాగ & శ్రీమతి సంధ్య ప్రయాగ గారి ఇంట్లో రుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
28 Kerr-Shaver Terrace,
Brantford, ON N3T 6H8

ఫోను:
519-304-1235

మ్యాపు:

Comments