శ్రీ రమేష్ వేమూరి & శ్రీమతి సుధ వేమూరి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Oct 6, 2013, 8:02 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Nov 21, 2013, 10:04 PM by Unknown user ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం అక్టోబరు 19వ తారీఖున శ్రీ రమేష్ వేమూరి & శ్రీమతి సుధ వేమూరి గారి ఇంట్లో రుగనున్నది. 
సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

ప్రతి నెలా చదివే కావ్యాలు, గ్రంధాలతో పాటు ఈ నెల చదువుతున్న కథ కొరకు ఫైళ్ళు పేజీకి వెళ్లి అక్కడ 2013_October ఫోల్డర్ క్రింద చూడండి.

చిరునామా:
15 Stonechurch Crescent
Markham, ON, L6B 0L3

ఫోను:
416 297 4869

Comments