శ్రీ రమేష్ & శ్రీమతి సుధ వేమూరి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Oct 15, 2016, 9:52 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Dec 10, 2016, 12:46 PM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం November 26వ తారీఖున శ్రీ రమేష్ & శ్రీమతి సుధ వేమూరి గారి ఇంట్లో రుగనున్నది.  సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
15 Stonechurch Crescent
Markham, ON, L6B 0L3

ఫోను:
416-297-4869

మ్యాపు:
Comments