శ్రీ రమేష్ & శ్రీమతి సుధ వేమూరి గారి ఇంట్లో

posted Apr 6, 2014, 8:06 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Apr 27, 2014, 6:37 PM ]
ఉగాది ప్రత్యేక వేడుకలతో ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం April 26వ తారీఖున శ్రీ రమేష్ & శ్రీమతి సుధ వేమూరి గారి ఇంట్లో రుగనున్నది. 
సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

ఈ సమావేశంలో తెలుగువాహిని కవులందరూ తాము వ్రాసిని రచనలను చదువుతారు!!


చిరునామా:
15 Stonechurch Crescent
Markham, ON, L6B 0L3

ఫోను:
416 297 4869

మ్యాపు:Comments