శ్రీ ప్రభాకర్ & శ్రీమతి విజయలక్ష్మి మదుపు వారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Jul 4, 2017, 8:36 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Aug 7, 2017, 8:01 PM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 15th July 2017న శ్రీ ప్రభాకర్ & శ్రీమతి విజయలక్ష్మి మదుపు వారి ఇంట్లో రుగనున్నదిసమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు. 

చిరునామా:
3 Beacon Hill Dr, 
Brampton, ON L6X 0V6

ఫోన్లు:
905-454-2595
647-978-4256

దారి:
Comments