శ్రీ ప్రభాకర్ & శ్రీమతి విజయలక్ష్మి మడుపు గారి ఇంట్లోసమావేశం!

posted Apr 11, 2016, 8:46 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Jun 10, 2016, 9:06 PM ]
మే నెల తెలుగువాహిని సమావేశం May 14, 2016న శ్రీమతి విజయలక్ష్మి & శ్రీ ప్రభాకర్ మడుపు గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
17 Cannington Cres,
Brampton, ON  L6X 2Y5

ఫోను:
905-454-2595

దారి:
Comments