శ్రీ ఓంకారం & శ్రీమతి సరోజ అర్ధం గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Apr 27, 2014, 6:48 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated May 28, 2014, 5:56 PM ]
మే నెల తెలుగువాహిని సమావేశం May 24వ తారీఖున శ్రీ ఓంకారం & శ్రీమతి సరోజ అర్ధం గారి ఇంట్లో రుగనున్నది. 
సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
123 Freshmeadow Dr.
Toronto, ON  M2H 2P9

ఫోను:
416-494-1408

మ్యాపు:

Comments