శ్రీ మురళి కొమరగిరి & శ్రీమతి మాలతి కొమరగిరి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Sep 10, 2013, 9:43 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Oct 6, 2013, 7:50 PM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం సెప్టెంబరు 28వ తారీఖున (నాల్గొవ శనివారం) శ్రీ మురళి కొమరగిరి & శ్రీమతి మాలతి కొమరగిరి గారి ఇంట్లో రుగనున్నది.
సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

ప్రతి నెలా చదివే కావ్యాలు, గ్రంధాలతో పాటు ఈ నెల చదువుతున్న కథ కొరకు ఫైళ్ళు పేజీకి వెళ్లి అక్కడ 2013_September ఫోల్డర్ క్రింద చూడండి.

చిరునామా:
14 Geddy Street, 
Whitby, ON, L1P 1P8

ఫోను:
905-665-4824

మ్యాపు:
Comments