శ్రీ మురళి కొమరగిరి & శ్రీమతి మాలతి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Jun 7, 2015, 12:38 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Jun 30, 2015, 11:49 PM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం జూన్ 27వ తారీఖున (నాల్గొవ శనివారం) శ్రీ మురళి కొమరగిరి & శ్రీమతి మాలతి గారి ఇంట్లో రుగనున్నది. 
సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
14 Geddy Street, 
Whitby, ON, L1P 1P8

ఫోను:
905-665-4824

మ్యాపు:

Comments