శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & తమిరిశ అప్పారావు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Feb 11, 2016, 7:29 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Feb 29, 2016, 9:35 PM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 20th February 2016 సాయంత్రం 4:00 గంటలకు శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & శ్రీ తమిరిశ అప్పారావు గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది.

చిరునామా:
120 Carrington Drive, 
Richmond Hill, On L4C 7Y9

ఫోను:
905-884-9896

దారి:

Comments