శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & తమిరిశ అప్పారావు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Jan 7, 2015, 9:55 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Feb 1, 2015, 5:09 PM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 17th January, 2015 సాయంత్రం 4:00 గంటలకు శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & శ్రీ తమిరిశ అప్పారావు గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది.

చిరునామా:
120 Carrington Drive,
Richmond Hill, On L4C 7Y9


ఫోను
:
905-884-9896

మ్యాపు:

Comments