శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & శ్రీ తమిరిశ అప్పారావు గారి ఇంట్లో సమావేశము!

posted Dec 10, 2016, 12:53 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Jan 30, 2017, 4:03 PM ]
తదుపరి తెలుగువాహిని సమావేశం 21 January 2017 సాయంత్రం 4:00 గంటలకు శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & శ్రీ తమిరిశ అప్పారావు గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది.

చిరునామా:
120 Carrington Drive, 
Richmond Hill, ON L4C 7Y9

ఫోను:
905-884-9896

దారి:
Comments