శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & శ్రీ తమిరిశ అప్పారావు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Jan 10, 2018, 10:02 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Feb 12, 2018, 12:46 PM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 20th January 2018 సాయంత్రం 4:00 గంటలకు శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & శ్రీ తమిరిశ అప్పారావు గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది.

చిరునామా:
120 Carrington Drive, 
Richmond Hill, ON L4C 7Y9

ఫోను:
905-884-9896

దారి:
Comments