శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & శ్రీ తమిరిశ అప్పారావు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Nov 3, 2012, 10:51 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Mar 16, 2013, 12:28 PM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 8th December, 2012 సాయంత్రం 4:00 గంటలకు శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & శ్రీ తమిరిశ అప్పారావు గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది.
ప్రతి నెలా చదివే కావ్యాలు, గ్రంధాలతో పాటు ఈ నెల చదువుతున్న కథ కొరకు ఫైళ్ళు పేజీకి వెళ్లి అక్కడ 2012_December ఫోల్డర్ క్రింద చూడండి.

చిరునామా:
120 Carrington Drive,
Richmond Hill, On L4C 7Y9


ఫోను
:
905-884-9896

మ్యాపు:

Comments