శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & శ్రీ తమిరిశ అప్పారావు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Dec 6, 2011, 10:38 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Jan 3, 2012, 7:55 PM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 17th December, 2011 సాయంత్రం 4:00 గంటలకు శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & శ్రీ తమిరిశ అప్పారావు గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది.
ప్రతి నెలా చదివే కావ్యాలు, గ్రంధాలతో పాటు ఈ నెల చదువుతున్న కథ కొరకు ఫైళ్ళు పేజీకి వెళ్లి అక్కడ 2011 December ఫోల్డర్ క్రింద చూడండి.

చిరునామా:
120 Carrington Drive
Richmond Hill, On L4C 7Y9


ఫోను
:
905-884-9896

మ్యాపు:

Comments