శ్రీమతి సరోజ & శ్రీ రావు కొమరవోలు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Jun 10, 2016, 9:17 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Jul 10, 2016, 7:05 AM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం June 18, 2016న శ్రీమతి సరోజ & శ్రీ రావు కొమరవోలు గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
320 Staines Road,
Toronto, ON, M1X 2B5

ఫోను:
416-297-6184

దారి:
Comments