శ్రీమతి సరోజ & శ్రీ రావు కొమరవోలు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Aug 1, 2015, 9:03 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Oct 1, 2015, 11:11 PM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం August 15, 2015న శ్రీమతి సరోజ & శ్రీ రావు కొమరవోలు గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
320 Staines Road,
Toronto, ON, M1X 2B5

ఫోను:
416-297-6184

మ్యాపు:

Comments