శ్రీమతి సరోజ కొమరవోలు & శ్రీ రావు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Jan 30, 2017, 9:54 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Apr 2, 2017, 1:44 PM ]
ఫిబ్రవరి నెల తెలుగువాహిని సమావేశం February 18, 2017న శ్రీమతి సరోజ కొమరవోలు & శ్రీ రావు గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు, ఠంచనుగా!

చిరునామా:
320 Staines Road,
Toronto, ON, M1X 2B5

ఫోను:
416-297-6184

దారి: 🡣
Comments