శ్రీమతి మధుబాల & శ్రీ హనుమంతరావు కరవది వారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Mar 1, 2017, 4:50 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Apr 2, 2017, 1:44 PM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం March 18, 2017న శ్రీమతి మధుబాల & శ్రీ హనుమంతరావు కరవది గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
779 Envoy Drive, 
Mississauga, 
ON, L5W 1H3


ఫోను:
905-696-7628

దారి:

Comments