శ్రీ ప్రభాకర్ & శ్రీమతి విజయలక్ష్మి మదుపు గారి ఇంట్లోసమావేశం!

posted Feb 6, 2013, 8:28 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Mar 30, 2013, 7:54 PM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం March 16, 2013న శ్రీమతి విజయలక్ష్మి & శ్రీ ప్రభాకర్ మదుపు గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.
ప్రతినెలా చదివే కథలూ, గ్రంధాలతో పాటు ఈ నెల చదువుతున్న కథ ("ధనలక్ష్మి" రచయిత: శ్రీరమణ) ను ఫైళ్ళుేజీలో 2013_March ఫోల్డర్‌లో చూడవచ్చును.

చిరునామా:
76 Gulfbrook Circle,
Brampton, ON  L6Z 0G5

ఫోను:
905-454-2595

Map:


Comments