శ్రీమతి మధుబాల & శ్రీ హనుమంతరావు కరవది గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Jan 3, 2012, 5:42 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Feb 6, 2012, 3:52 PM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం January 21, 2012న శ్రీమతి మధుబాల & శ్రీ హనుమంతరావు కరవది గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.
ప్రతి నెలా చదివే కావ్యాలు, గ్రంధాలతో పాటు ఈ నెల చదువుతున్న కథ కొరకు ఫైళ్ళు పేజీకి వెళ్లి అక్కడ 2012 January ఫోల్డర్ క్రింద చూడండి.

చిరునామా:
779 Envoy Drive, 
Mississauga, 
ON L5W 1H3


ఫోను:
905-696-7628

Map:

Comments