శ్రీమతి కొమరవోలు సరోజ & శ్రీ రావు కొమరవోలు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Feb 6, 2012, 3:59 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Feb 29, 2012, 10:20 PM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం February 18, 2012న శ్రీమతి కొమరవోలు సరోజ & శ్రీ రావు కొమరవోలు గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
320 Staines Road,
Toronto, ON  M1X 2B5

ఫోను:
416-297-6184

Map:

Comments