శ్రీ కృష్ణ మోహన్ వేలూరి & శ్రీమతి ఇందిర గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted May 3, 2015, 7:54 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Jun 7, 2015, 12:33 PM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం May 23వ తారీఖున శ్రీ కృష్ణ మోహన్ వేలూరి & శ్రీమతి ఇందిర గారి ఇంట్లో రుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
1 Vassor Way,
Brampton, ON, L6P 3V2
(Intersection: Hwy 50 & Bellchase Trail)

ఫోను:
905-203-1799

సమీప మ్యాపు:
Comments