శ్రీ కృష్ణ మోహన్ & శ్రీమతి ఇందిర వేలూరి వారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted May 28, 2014, 6:14 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Jun 9, 2014, 9:57 AM ]
Change of host: The venue for this month's meeting is moved to Sai Chimalakonda's premises per Sai gari request. (See the above news item for details).
ఈ నెల 
తెలుగువాహిని సమావేశం June 21వ తారీఖున శ్రీ కృష్ణ మోహన్ & శ్రీమతి ఇందిర వేలూరి వారి ఇంట్లో రుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
1 Vassar Way,
Brampton, ON, L6P 3V2
(Intersection: Hwy 50 & Bellchase Trail)

ఫోను:
905-203-1799

మ్యాపు:

Comments