శ్రీ కరవది హనుమంతరావు & శ్రీమతి మధుబాల గారి ఇంట్లో

posted Apr 14, 2015, 8:38 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated May 3, 2015, 7:58 PM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం April 25, 2014న శ్రీ కరవది హనుమంతరావు & శ్రీమతి మధుబాల గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
779 Envoy Drive, 
Mississauga, 
ON, L5W 1H3


ఫోను:
905-696-7628

మ్యాపు:

Comments