శ్రీ కరవది హనుమంతరావు & మధుబాల గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Mar 1, 2014, 12:12 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Apr 6, 2014, 8:02 PM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం March 15, 2014న శ్రీ కరవది హనుమంతరావు & శ్రీమతి మధుబాల గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
779 Envoy Drive, 
Mississauga, 
ON, L5W 1H3


ఫోను:
905-696-7628

మ్యాపు:

Comments