శ్రీ దగ్గుబాటి శ్రీరామం & శ్రీమతి అజంతా గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Feb 29, 2016, 9:40 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Mar 25, 2016, 9:34 PM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 19th March 2016న  శ్రీ దగ్గుబాటి శ్రీరామం & శ్రీమతి అజంతా గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు (ఠంచనుగా). 

చిరునామా:
62 McCabe Crescent,
Thornhill, ON  L4J 2Y7

ఫోను:
905-738-1521

దారి:

Comments