శ్రీ దగ్గుబాటి శ్రీరామం & శ్రీమతి అజంతా గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Oct 18, 2014, 9:09 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Jan 7, 2015, 9:56 PM ]
తెలుగువాహిని సమావేశం November 15, 2014న శ్రీ దగ్గుబాటి శ్రీరామం & శ్రీమతి అజంతా గారి ఇంట్లో రుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
62 McCabe Crescent,
Thornhill, ON  L4J 2Y7

ఫోను:
905-738-1521

మ్యాపు:

Comments