శ్రీ భాస్కర్ & శ్రీమతి కళ పిళ్ళారిశెట్టి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Oct 1, 2015, 11:14 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Nov 9, 2015, 4:10 AM ]
ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం 17th October 2015న  శ్రీ భాస్కర్ & శ్రీమతి కళ పిళ్ళారిశెట్టి గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు (ఠంచనుగా). 

చిరునామా:
61 Weston Crescent,
Ajax, ON, L1T 0C7


ఫోను:
905-239-2662

మ్యాపు:

Comments