శ్రీ అశ్విన్ & శ్రీమతి సుధేష్ణ పిళ్ళారిశెట్టి వారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Jun 3, 2017, 9:10 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Jul 4, 2017, 8:11 AM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 24th June 2017న శ్రీ అశ్విన్ & శ్రీమతి సుధేష్ణ పిళ్ళారిశెట్టి వారి ఇంట్లో  రుగనున్నది. 
సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు. 

చిరునామా:
5 Sea Lion Road,
Brampton, ON L6V4P8

ఫోను:

దారి:
Comments