రావు కొమరవోలు & సరోజ గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Jun 8, 2011, 9:05 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Jun 18, 2011, 10:29 PM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం June 18, 2011న శ్రీ రావు కొమరవోలు & శ్రీమతి సరోజ గారి ఇంట్లో రుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు ఠంచనుగా.  దయచేసి 3:50కే అక్కడికి చేరడానికి ప్రయత్నించ వలసినదిగా మనవి.
ఈ సమావేశపు కార్యక్రమ వివరాల పట్టికను, మనం చదువుతున్న కథను ఫైళ్ళు పేజీలో చూడగలరు.

చిరునామా:
320 Staines Road,
Toronto, ON

ఫోను:
416-297-6184

Map:

Comments